Video Klip

Video Klip

Ümit Balcılar 03-01-2018 Okunma : 2379
Y?llard?r televizyonlarda yay?nlanan, bestelerin görüntülerle birle?mesi olarak nitelendirilebilecek video klipler, zaman ne kadar de?i?irse de?i?sin dinleyenlere ula?man?n en etkili yollar?ndan birisi olmu?tur. Video klipler ile ?ark? ve sanatç? ayn? anda kitlelere ula??r. sektörde öne ç?kmak fark yaratmak aç?s?ndan oldukça önemli bir konumda oldu?u su götürmez bir gerçektir. Ancak video klip çekmek de profesyonellik isteyen bir i?tir. Eskiden klip çekimleri yaln?zca televizyonlar için çekildi?inden televizyon format?na uygun olarak tasarlan?rd?. Ancak günümüzde dijital platformlara geçilmesiyle beraber klipler hemen her format dü?ünülerek çekilmelidir. Bunun için do?ru bir yönetim süreci gereklidir. 

Video Kliplerin Önemi

Elbette dijital a?a geçilmesiyle beraber ekipmanlarda da farkl?l?klar olu?tu. Yaln?zca bir kamera ile saatlerce süren yorucu çekimler yerini daha geli?mi? perspektifte yeni donan?mlarla yap?lan etkileyici çekimlere b?rakt?. Analog çekimlerden dijital çekimlere uzanan bu yolda güncelli?i koruyarak dünya standartlar?nda çekim yapmak önemli bir hâl ald?. Tek aç?l?, sürekli sanatç? üzerinden yap?lan çekimler son buldu. ?zleyenler ve müzikseverlerin her daim yenili?i takip eden bir kitle oldu?unu dü?ünürsek bu de?i?ime ayak uydurmak bir prodüksiyon firmas?n?n olmazsa olmaz?d?r. Güncel ekipman demek geli?mi? ses kalitesi, yenilenmi? görsel efektler demektir. Bu da klipteki görselli?in neden günümüze uygun ?ekilde çekilmesi gerekti?inin en belirgin kan?t?d?r.

""

Klip için elbette en önemli unsurlardan birisi de hikâyedir. Müzi?e uygun bir senaryo yazmak da bu anlamda profesyonellik gerektirir. Bunun için k?sa senaryolar yazan yetenekli senaristler ile çal??mak gereklidir. Bu senaryolar farkl? konseptlerde hikâyeler olu?turarak bunlar?n ekranda nas?l duraca??n?, seyircide nas?l bir izlenim yarataca??n? bilen bir ekipten olu?mal?d?r. Klip türü ve hitap edecek kesim iyi dü?ünülmeli, müzikle birlikte duygular? harekete geçirebilecek senaryolar ortaya ç?kar?lmal?d?r. Bunu yapabilmek ise tecrübeye dayanmaktad?r. Hikaye örgüsünü olu?turacak ekip ne denli deneyimli ise ortaya ç?kacak olan klip de o denli özgün ve etkileyici olacakt?r.

Bir di?er konu ise olu?turulan hikayelerin uygun ekipmanlarla do?ru bir ekip taraf?ndan çekilmesidir. Bu anlamda klip yönetmeni çok önemlidir. Yönetmen, olu?turulan alternatif klip senaryolar?n? inceleyerek ekrana en etkileyici ve çarp?c? ?ekilde yans?t?labilecek olan senaryoyu seçecektir. Bu k?s?mda video klip sahibinin de görü?leri al?narak d?? ya da iç mekan tercihleri de?erlendirilebilir. Önemli olan hem sanatç?n?n istedi?ini yapmak hem de ula??lacak kitleye en uygun klibi çekmek olacakt?r.

Çekim a?amas?nda ise senaryoya uygun olarak set tasarlanacakt?r. ?ayet klip d?? mekanda çekilecekse ona göre uygun ekipmanlar temin edilecektir. Mekan tasar?m?ndan sonra ?ayet gerekiyorsa oyuncu temini de sa?lanmal?d?r. E?er klip günümüzün popüler trendlerinden biri olan animasyon destekli bir klip olacaksa bunun için yine tasar?m yönü kuvvetli bir ekip ve sanat yönetmeni ile çal??mak gerecektir. Kostümler ve aksesuarlar sa?lanmal?, foto?raf çekimleri, helikopter çekimleri gibi i?lemler yine bu süreçte yap?lmal?d?r. 

Hikâye örgüsüne göre yönetmen ve profesyonel ekip; flycam, havadan çekim, jimmy jib, glidecam, 4K, Full HD kamera gibi ekipmanlar? kullanarak çekim sürecini yürüteceklerdir. Müzi?in ritmini ve havas?n? en do?ru ?ekilde ekrana yans?t?p hem televizyon hem dijital ortamlarda yay?nlamaya uygun hale getirmek için prodüksiyon sürecinin tamamlanmas? gerecektir. Bu süreçte kurgu ve montaj gibi çal??malar yap?l?p, klip 4K ya da Full HD gibi görsel manada son derece etkileyici ?ekilde çekilip teslim edilecektir.    

""

Vhmedya i?tiraki olan Dup Film ekibi, tüm bu i?lemleri ba?lang?ç noktas?ndan teslimine kadar profesyonel bir ?ekilde gerçekle?tirmektedir. Bir video klip ?ayet uzman ellerde ?ekillenirse en etkili sonucu verecektir. Video klip, her ne kadar bir filme göre k?sa olsa da mant?k olarak ayn? süreçlerden geçti?i için yine ayn? uzmanl??? gerektirmektedir. Dup Film olarak senaristlerimiz ile vizyoner bir bak?? aç?s? sergileyip, müzi?e ve sözlere en uygun senaryolar? olu?turmakta, en uygun ekipmanlarla, yönetmen ve teknik ekibin uzmanl??? ile video klip çekim i?lemlerini gerçekle?tirmekteyiz. Milyonlarca ki?iye ula?ma aç?s?ndan bir müzisyen için oldukça önemli yeri olan video kliplerde unutulmamas? gereken ?ey bu i?in ancak düzgün bir süreçle yönetilip hayata geçirildi?i takdirde etkili olaca??d?r. Siz de video kliplerinizin kitlelerce izlenmesini, piyasada etki ve fark yaratmas?n? istiyorsan?z Dup Film olarak bu konudaki tüm ihtiyaçlar?n?z? kar??l?yoruz.